استاد شهروز نوراللهی

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : شهروز نوراللهی

مدرس دوره های :  خوشنویسی

روز های حضور در آموزشگاه :  پنج شنبه