مینو افتاده

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : مینو افتاده

مدرس ساز :   ویولن , کمانچه و قیچک

روز های حضور در آموزشگاه :  چهارشنبه – پنج شنبه