مهرداد ترابی

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : مهرداد ترابی

مدرس ساز :  سه تار

روز های حضور در آموزشگاه :  سه شنبه