مهدی ابراهیمی

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : مهدی ابراهیمی

مدرس ساز :  نی – سه تار

روز های حضور در آموزشگاه :  پنج شنبه