محمود فرهمند

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : محمود فرهمند

مدرس ساز : تنبک

روز های حضور در آموزشگاه :  یکشنبه