مجید عسگری

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : مجید عسگری

مدرس ساز :  تار , سه تار و عود

روز های حضور در آموزشگاه :  بکشنبه – دو شنبه