فیلیمینگ خوشقدمی

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : فیلیمینگ خوشقدمی

مدرس ساز :   گیتار (کلاسیک، پاپ کلاسیک،پاپ و .. )

روز های حضور در آموزشگاه :  یکشنبه – چهار شنبه