الهام فرشچبان

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : الهام فرشچیان

مدرس ساز :  سنتور ،تنبک و موسیقی کودکان

روز های حضور در آموزشگاه :  یکشنبه – دو شنبه – سه شنبه و چهارشنبه