محمد مقدسی

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : محمد مقدسی

مدرس ساز :  ویولن , کمانچه

روز های حضور در آموزشگاه :  شنبه