کاویان رجبی

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : کاویان رجبی

مدرس ساز :  گیتار,فلامنكو , فيوژن و موسيقى تلفيقى

روز های حضور در آموزشگاه :  دوشنبه – سه شنبه و پنج شنبه