محمد گلریز

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : محمد گلریز

مدرس ساز :   موسیقی سنتی و پاپ

روز های حضور در آموزشگاه :  دو شنبه