عبدالکریم پاک سیرت

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : عبدالکریم پاک سیرت

مدرس ساز :  مدرس صدا سازی و آواز ایرانی

روز های حضور در آموزشگاه :  پنج شنبه