محمد ابراهیم ذوالقدر

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم ذوالقدر

مدرس ساز :  آواز ایرانی

روز های حضور در آموزشگاه :  یکشنبه